Vergadering 18 februari

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Presentatie de heer H. Brouwer
  3. Verslag en actiepuntenlijst 21 januari
  4. Ingekomen en uitgaande stukken
  5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  6. Mededelingen van de werkgroepen
  7. Mededelingen van de wijkduo’s
  8. Advies Beleidsregels giften en schadevergoedingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting