De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet; de Jeugdwet en het Leerlingenvervoer. Welke adviezen dat zijn, leest u hier. U vindt hier de adviezen van 2014 toto en met 2018. Adviezen ouder dan 2014 kunt u opvragen bij participatieraad@heerenveen.nl    

 

 

adviezen 2018

Gevraagde adviezen

Voorlopig Privacyreglement Sociaal Domein

Advies Participatieraad (PDF 161 kB)

Reactie college  (PDF 102 kB)

Soarch foar thús – beleidsnotitie over waardig ouder worden/langer zelfstandig thuis wonen

Advies Participatieraad  (PDF 344 kB)

Reactie college (PDF 99 kB)

Beleidsaddendum Wmo & gezondheidsbeleid 2015-2018 “Iedereen doet mee”

Advies Participatieraad (PDF 178 kB)

Reactie college (PDF 170 kB)

Ongevraagde adviezen

Sa sjogge wy dat – Visie op de opdracht van het team Jeugd en Gezin

Advies Participatieraad (PDF 312 kB)

Reactie college  (PDF 128 kB)

Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het openbaar vervoer

Advies Participatieraad  (PDF 181 kB)

Reactie college (PDF 86 kB)

Arbeidsparticipatie

Ongevraagd advies (PDF 55 kB)

Reactie college (PDF 94 kB)

Evaluatie beleid sociaal domein 2015-2017

Ongevraagd advies  (PDF 166 kB)

 

adviezen 2017

Gevraagde adviezen 

Beleidsregels bestuurlijk boetes

advies Participatieraad (PDF 231 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Beleidsregels WMO 2015

advies Participatieraad (PDF 249 kB)

Reactie college beleidsregels WMO verordening 2017 (PDF 167 kB)

Participatieverordening gemeente Heerenveen 2017 en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017

advies Participatieraad (PDF 264 kB)

reactie college  (PDF 90 kB)

Visie document Privacy

advies Participatieraad (PDF 237 kB)

reactie college  (PDF 111 kB)

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Heerenveen 2017

advies Participatieraad (PDF 243 kB)

reactie college (PDF 170 kB)

Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering en Heerenveen Zorgt Regeling 2017

advies Participatieraad (PDF 205 kB)

reactie college (PDF 68 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag Wmo-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

adviezen 2016

Gevraagde adviezen

Startnotitie Integraal taalbeleid Fries “Fierder mei Frysk

advies Participatieraad (PDF 204 kB)

reactie college (PDF 42 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag Wmo-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Financiering Opvang Beschermd Wonen en aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling in 2017, SDF

advies Participatieraad (PDF 295 kB)
reactie college (PDF 99 kB)

Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk

advies Participatieraad (PDF 245 kB)
reactie college (PDF 126 kB)

Klachtenregeling Sociaal Domein

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 47 kB)

Himmelsjek en Maatwerkvoorziening gestructureerd huishouden

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 58 kB)

Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

advies Participatieraad (PDF 158 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Concept regionale uitwerking toekomstvisie beschermd wonen etc. en toekomstschets opvang etc. mensen met psychiatrische problematiek

advies Participatieraad (PDF 157 kB)
reactie college (PDF 48 kB)

Ongevraagde adviezen

Verbetering cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken

advies Participatieraad (PDF 365 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Verbetering communicatie doven en slechthorenden participatie aan de samenleving

advies Participatieraad (PDF 393 kB)
reactie college (PDF 117 kB)

Toetreden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

advies Participatieraad (PDF 172 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage reactie college (PDF 62 kB)

Doventolkvoorziening leefdomein

advies Participatieraad (PDF 190 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage bij advies (PDF 1 MB)

adviezen 2015

Gevraagde adviezen

Verordening Participatieraad

Advies van de Participatieraad (PDF 187 kB)

Verlagen algemene bijstand i.v.m. woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 151 kB)

Leerlingenvervoer 2015

Advies Participatieraad (PDF 160 kB)
Reactie college (PDF 61 kB)

Expertisecentrum Werkhulp

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 345 kB)
Reactie college (PDF 35 kB)

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Advies Participatieraad (PDF 191 kB)
Definitief advies Participatieraad (PDF 208 kB)
Reactie college (PDF 791 kB)

Fonds MBO-studenten

Ongevraagd advies (PDF 204 kB)
Reactie college (PDF 98 kB)

Doelgroepenvervoer

Ongevraagd advies (PDF 312 kB)

Herijking huisvestingsplan basisonderwijs

Advies Participatieraad (PDF 260 kB)
Reactie college (PDF 94 kB)

Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

Advies Participatieraad (PDF 191 kB)

Harmonisatie Peuterspeelzalen/kinderopvang

Advies Participatieraad (PDF 214 kB)
Reactie college (PDF 676 kB)

Uitvoeringsplan Mantelzorg

Advies Participatieraad (PDF 273 kB)
Reactie college (PDF 98 kB)

Uitvoeringsplan Gezondheid

Advies Participatieraad (PDF 207 kB)
Reactie college (PDF 49 kB)

Preventieplan Schuldhulpverlening

Advies Participatieraad (PDF 210 kB)
Reactie college (PDF 136 kB)

Evaluatie jongerencentrum CASA

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 373 kB)
Reactie college (PDF 161 kB)

adviezen 2014

Gevraagde adviezen

Participatiewet beleidsregels 2015

Advies van de Participatieraad (PDF 170 kB)
Reactie van het college (PDF 187 kB)

Wmo beleidsregels 2015

Adviesvraag van het college (PDF 312 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 184 kB)

Participatiefonds

Advies van de Participatieraad (PDF 261 kB)
Reactie van het college (PDF 430 kB)

Communicatieplan en communicatiekalender

Advies van de Participatieraad (PDF 232 kB)

Kadernota Werk, Inkomen en Participatie incl. 7 verordeningen

Advies van de Participatieraad (PDF 204 kB)
Reactie van het college (PDF 291 kB)

Wmo beleidsplan 2015-2018

Advies van de Participatieraad (PDF 204 kB)
Reactie van het college (PDF 439 kB)

Integrale afweging beleid en budgetten

Advies van de Participatieraad (PDF 281 kB)
Reactie van het college (PDF 151 kB)

Kwaliteit bij maatwerk – klachtenregeling

Advies van de Participatieraad (PDF 233 kB)
Bijlage advies (PDF 269 kB)
Reactie Klachtenregeling (PDF 108 kB)

Wmo verordening 2015

Adviesvraag van het college (PDF 76 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 233 kB)
Reactie van het college (PDF 455 kB)

Beleidsplan en verordening Zorg voor Jeugd

Adviesvraag van het college (PDF 76 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 386 kB)
Reactie van het college (PDF 62 kB)

Inkoopstrategie 3 decentralisaties

Brief van het college (PDF 190 kB)
Ongevraagd advies (PDF 150 kB)
Ongevraagd advies 2e brief (PDF 442 kB)
Reactie van het college (PDF 178 kB)

Jaarverslag 2013

Brief van het college (PDF 61 kB)

Gegevens Wmo enquête

Ongevraagd advies (PDF 149 kB)
Reactie van het college (PDF 103 kB)

Uitwerking Toegang Opvoeden en Opgroeien

Brief van het college (PDF 65 kB)
Bijlage (PDF 976 kB)
Advies (PDF 180 kB)
Reactie van het college (PDF 155 kB)

Preventie- en handhavingsplan Jeugd en Alcohol

Advies (PDF 172 kB)
Reactie van het college (PDF 170 kB)

Behoud maatschappelijke stage in voortgezet onderwijs

Ongevraagd advies (PDF 87 kB)
Reactie van het college (PDF 421 kB)

Hoofdlijnenakkoord college

Ongevraagd advies (PDF 120 kB)
Reactie van het college (PDF 421 kB)

Wmo 2015

Brief college over hoofdlijnen Wmo 2015 en vervolgstappen (PDF 421 kB)

Evaluatie vrijwilligersbeleid 2013

Informatiebrief (PDF 55 kB)
Evaluatie vrijwilligerswerkbeleid (PDF 466 kB)

Uitwerking integrale en gebiedsgerichte toegang

Brief college (PDF 57 kB)
Nota Op weg naar een gebiedsgerichte en integrale toegang (PDF 1 MB)
Advies aandachtspunten toegang (PDF 301 kB)
Reactie van het college (PDF 348 kB)

Zoekt u nog oudere adviezen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

 

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 (PDF 668 kB)

Jaarverslag 2019 (PDF 520 kB)

Jaarverslag 2018 (PDF 785 kB)

Jaarverslag 2017 (PDF 379 kB)

Jaarverslag 2016 (PDF 584 kB)

Jaarverslag 2015 (PDF 724 kB)
Jaarverslag 2014 (PDF 644 kB)
Jaarverslag 2013 (PDF 481 kB)
Jaarverslag 2012 (PDF 169 kB)

Zoekt u nog oudere jaarverslagen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

Jaarplannen

Jaarplannen

Jaarplan 2019 (PDF 622 kB)

Jaarplan 2018 (PDF 339 kB)

Jaarplan 2017 (PDF 571 kB)

Jaarplan 2016 (PDF 431 kB)

Jaarplan 2015  (PDF 701 kB)

Jaarplan 2014  (PDF 503 kB)

Verslagen

Verslagen plenaire vergaderingen 

2019

Verslag 19 december (PDF 409 kB)

Verslag 21 november  (PDF 413 kB)

Verslag 17 oktober (PDF 481 kB)

Verslag 19 september (PDF 404 kB)

Verslag 20 juni (PDF 398 kB)

Verslag 16 mei (PDF 401 kB)

Verslag van 18 april (PDF 403 kB)

Verslag van 21 maart  (PDF 419 kB)

Verslag 21 februari (PDF 395 kB)

Verslag 17 januari  (PDF 398 kB)

2018

Verslag 20 december (PDF 259 kB)

Verslag 15 november  (PDF 138 kB)

Verslag 18 oktober (PDF 144 kB)

Verslag 18 september (PDF 148 kB)

Verslag 21 juni (PDF 148 kB)

Verslag 17 mei (PDF 119 kB)

Verslag 19 april 2018 (PDF 123 kB)

Verslag 15 maart (PDF 121 kB)

Verslag 15 februari (1) (PDF 122 kB)

Verslag 18 januari (PDF 112 kB)

2017

Verslag 21 december (PDF 121 kB)

Verslag 16 november (PDF 118 kB)

Verslag 19 oktober (PDF 126 kB)

Verslag 21 september (PDF 270 kB)

Verslag 22 juni 2017 (PDF 209 kB)

Verslag 18 mei 2017 (PDF 235 kB)

Verslag 20 april 2017 (PDF 188 kB)

Verslag 16 maart 2017 (PDF 189 kB)

Verslag 16 februari 2017 (PDF 187 kB)

Verslag 19 januari 2017 (PDF 95 kB)

2016

Verslag 15 december (PDF 187 kB)

Verslag 17 november 2016 (PDF 176 kB)

Verslag 20 oktober 2016 (PDF 173 kB)

Verslag 15 september 2016 (PDF 157 kB)

Verslag 16 juni 2016 (PDF 202 kB)

Verslag 19 mei 2016 (PDF 183 kB)

Verslag 21 april 2016 (PDF 173 kB)

Verslag 17 maart 2016 (PDF 292 kB)

Verslag 25 februari 2016 (PDF 158 kB)

Verslag 21 januari 2016 (PDF 171 kB)

2015

Verslag 15 januari 2015 (PDF 294 kB)
Verslag 19 februari 2015 (PDF 233 kB)
Verslag 19 maart 2015 (PDF 210 kB)
Verslag 16 april 2015 (PDF 216 kB)
Verslag 21 mei 2015 (PDF 234 kB)
Verslag 18 juni 2015 (PDF 237 kB)
Verslag 17 september 2015 (PDF 278 kB)
Verslag 15 oktober 2015 (PDF 216 kB)
Verslag 19 november 2015 (PDF 243 kB)
Verslag 18 december 2015 (PDF 221 kB)

2014

Verslag 19 januari 2014 (PDF 247 kB)
Verslag 20 februari 2014 (PDF 244 kB)
Verslag 19 maart 2014 (PDF 210 kB)
Verslag 17 april 2014 (PDF 275 kB)
Verslag 15 mei 2014 (PDF 260 kB)
Verslag 19 juni 2014 (PDF 206 kB)
Verslag 18 september 2014 (PDF 215 kB)
Verslag 20 november 2014 (PDF 224 kB)
Verslag 18 december 2014 (PDF 221 kB)

Zoekt u nog oudere verslagen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

Nieuwsflitsen

 

2021

2020

2019 

2018

2017

2016

2015

2014