Even voorstellen

De Participatieraad bestaat momenteel uit 14 leden. De leden stellen zich graag aan u voor.

Willy Dommerholt, voorzitter

Graag zet ik mij in om de inwoners en vooral de gebruikers van sociale voorzieningen een actieve bijdrage te laten leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het sociale en maatschappelijke ondersteuningsbeleid in onze gemeente. Zeker in deze tijd waarin de gemeente veel nieuwe sociale taken heeft en hiervoor soms minder geld beschikbaar is. Met samen de schouders er onder is er best wat te bereiken. Ik woon in Bontebok en geniet van mijn pensioen. Ik heb vele jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt (o.a. directeur/bestuurder van De Noorderbrug). Ook ben ik politiek actief geweest (o.a. gemeenteraadslid).

Edwin Hoekstra, secretaris/penningmeester

Graag wil ik ondersteuning bieden aan het afstemmen van het sociaal beleid van de gemeente Heerenveen op de behoeften van haar inwoners. Ook hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijk maken van de voorzieningen voor de doelgroep.

Veel inwoners die ondersteuning nodig hebben van de gemeente vinden het moeilijk om de weg naar de gemeente te vinden, of weten niet welke ondersteuning ze kunnen verwachten. Voor de gemeente is het vaak lastig om het aanbod goed af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Ik hoop in de participatieraad zowel de inwoners als de gemeente te kunnen ondersteunen in bij zowel deze afstemming van het aanbod bij de vraag, als bij die vindbaarheid van voorzieningen.

 

Renie Plantinga, vicevoorzitter

Met een kleine onderbreking van 5 jaar ben ik altijd woonachtig geweest in de gemeente Heerenveen. Geboren en getogen in het dorp De Knipe en nu alweer vele jaren woonachtig in Heerenveen. Ik ben werkzaam als fysiotherapeut in mijn eigen praktijk, Fysiotherapie Renie Plantinga.

Door mijn werk en vrijwilligerswerk o.a. voor het KWF en Humanitas, ontmoet ik veel mensen. Ik hoor dan regelmatig hoe mensen soms door trieste en vervelende omstandigheden zichzelf niet meer goed kunnen redden. Dit heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven, de zelfredzaamheid neemt af en ook de sociale activiteiten worden vaak (noodgedwongen) minder. Daarom zet ik mij graag in voor deze groep. Iedereen moet immers op zijn eigen manier en met zijn eigen mogelijkheden mee kunnen (blijven) doen. Ik ben daarom zeer gemotiveerd om samen met de andere Participatieraadsleden een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een goed en gedegen advies.

Dick Kleinhesselink

Sinds 1985 woon ik met mijn gezin in Heerenveen (Greiden) en ik ben in maart 2012 65 jaar geworden. Ik ben mijn werkzame leven begonnen als bouwkundige, en na mijn overstap naar kerkelijk ontwikkelingswerk en een verblijf van 5,5 jaar in Pakistan, en daarna nog weer een civiele baan in Heerenveen, geëindigd als part-time buitenlandprogramma medewerker bij Kerk-in-Actie (= de hulporganisatie van de PKN). Daarnaast ben ik bestuurlijk actief (en ook geweest) in verschillende besturen, raden en kerkelijk-sociaal maatschappelijke commissies o.a. in het Aanloophuis. Ik ben actief kerklid binnen de plaatselijke protestantse gemeente. Mijn hobby’s zijn klussen, tuinieren en wandelen/lopen. Ik ben nu in de Participatieraad in mijn 2e termijn, en zie hoe belangrijk het is om ook lokaal maatschappelijk actief te blijven en om mijn ervaringen en kennis in te zetten voor de samenleving.

Sophia Cuperus

Sinds 2002 woon ik in Heerenveen, maar ik ben in Sneek opgegroeid. Na ruim 20 jaar als opticien werkzaam te zijn geweest ben ik nu zorgverlener van mijn jongste dochter. Naast mijn werkzaamheden voor de Participatieraad, zit ik in de Medezeggenschapsraad van de Piet Bakkerschool in Sneek. Tevens organiseer ik uitstapjes en bezigheden voor Stichting Elf (logeer-en expertisecentrum Friesland) in Eernewoude.

Voorheen heb ik vrijwilligerswerk bij de Barones gedaan en heb ik in de Ouderraad van de Duisterhoutschool gezeten.

Johan Mintjes

Ik ben geboren en getogen in Weststellingwerf, maar woon inmiddels al bijna 40 jaar in Heerenveen. Mijn achtergrond ligt in het bankwezen, waar ik ruim 42 jaar werkzaam ben geweest in diverse functies. Na mijn VUT heb ik me bezig gehouden met tal van vrijwilligers- en bestuursactiviteiten. Nu zet ik me voor de Participatieraad graag in om Heerenveen nog leefbaarder te maken, op economisch en sociaal gebied. Deels vanuit mijn financiële achtergrond en deels ook vanuit mijn geloof ‘het Apostolisch Genootschap’, waarbij ik wil werken aan een menswaardige wereld.

Cobie Aandewiel-Van Beelen

Ik vind het belangrijk om mee te denken over en kritisch te kijken naar de manier waarop de gemeente de grote veranderingen op het gebied van sociale wetgeving gaat invoeren. Het is boeiend en inspirerend om me met deze nieuwe zaken bezig te houden. Na mijn werk als docent verpleegkunde, is dit een uitdaging om me op deze manier in te zetten voor de mensen om mij heen.

 

 

Jelle Roorda

Wij wonen al vele jaren met plezier in het mooie dorp Akkrum. Ik ben van origine maatschappelijk werker van beroep en heb diverse taken en functies bij de reclassering in Groningen en Leeuwarden vervuld. Ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen heb ik dit werk eerder moeten opgeven dan de bedoeling was. Daarnaast ben ik vele jaren maatschappelijk en bestuurlijk actief, nu in onder meer cultuur, sport en de zorg. Ik voel mij sterk betrokken bij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, in het bijzonder bij zieken en gehandicapten. Via de Participatieraad wil ik mij graag inzetten om ook deze inwoners van de gemeente, zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Jolanda Jorna

Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. Met mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht. Met de kennis van de leden van de Participatieraad en de informatie die we verzamelen kunnen we waardevolle adviezen geven. Ik ben zeer gemotiveerd daar mijn bijdrage aan te leveren.

Gosse Spiekhout

Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, ​en de mensen daarin. Hoop en wil mij er voor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient daarbij uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Ben actief binnen de kerk op diverse fronten, politiek geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting IN MOAIE DEI zet ik mij met vele anderen in voor hen die dat nodig hebben. Via de participatieraad  kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden en te verstevigen.

 

Johannes Wassenaar

Sinds 1972 woon ik in de gemeente Heerenveen. Na Heerenveen, Langezwaag en Luinjeberd woon ik nu in Bontebok.  Tot 2012 heb ik in het onderwijs gewerkt. Na twee plaatselijk belang besturen zit ik nu in de beheercommissie van ons dorpshuis in Bontebok.

Nu, in 2018 , ga ik dus ook meedoen / meedenken in de Participatieraad. Participeren, zeker als je gepensioneerd bent, lijkt me van groot belang. Heb er zin in!

 

 

 

Hans Kingma

Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4 jaar  heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging

 

Nico Smits

Sinds 1997 woon ik in Heerenveen. Na een periode van 10 jaar buiten Friesland te hebben gewoond vanwege mijn Hbo-opleiding in Kampen en werkzame periode in Gouda. Ik wilde graag in Heerenveen wonen omdat het qua verbindingen veel mogelijkheden geeft, zoals per trein naar het centrum in Nederland of naar familie in Leeuwarden.

Ik leef met een visuele beperking wat mij tot ervaringsdeskundige maakt. Vanuit mijn dagelijkse leefsituatie kan ik me goed verplaatsen in mensen die zijn aangewezen op voorzieningen en mensen die leven in een uitkeringssituatie. In mijn dagelijks leven ben k lid van diverse cliëntenraden zoals Thuiszorg De Friese Wouden en UWV cliëntenraad Noord. Zo ben en blijf ik op de hoogte van datgene dat leeft bij mensen die leven in een kwetsbare situatie. Mijn hobby’s zijn tandenfietsen en vele kranten lezen.

Ineke van Dam

Ik ben geen lid van de Participatieraad, maar ambtelijk secretaris. In die hoedanigheid ondersteun ik de leden bij hun werkzaamheden vanuit de gemeente Heerenveen.