Even voorstellen

De Participatieraad bestaat uit 15 leden, zij stellen zich graag aan u voor.

Marianne de Wilde – voorzitter

Ik woon ruim zestien jaar met veel plezier in Heerenveen. Ik heb een ruime werkervaring bij de provinciale en gemeentelijke overheid. De laatste jaren heb ik me vooral toegelegd op het sociaal domein. Een boeiend en dynamisch werkveld waar op dit moment veel ontwikkelingen plaatsvinden. Uit ervaring kan ik vertellen dat een goed functionerende Participatieraad van grote toegevoegde waarde is. Ik wil mijn gemeentelijke ervaring in het sociaal domein graag inzetten als voorzitter om de missie van de de Participatieraad verder te brengen: het leveren van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van BenW van Heerenveen. Vanuit onze onafhankelijke positie streef ik daarbij naar een constructieve samenwerking met de gemeente Heerenveen.

 

 

 

Baukje Elzinga-Luinenburg

Sinds 2013 woon ik in Heerenveen en ben al lange tijd betrokken als vrijwilliger in het rijdersbuffet en dopingcontrole in Thialf bij (inter-)nationale schaatswedstrijden. Daarnaast ben ik contactpersoon van de Protestantse Gemeente Heerenveen. In augustus 2020 ben ik na jaren in het onderwijs werkzaam geweest te zijn, eerst als leerkracht en daarna als directeur,  met pensioen gegaan. Aangezien ik een brede interesse heb, mij maatschappelijk zeer betrokken voel, vitaal ben en zin heb om nieuwe ervaringen op te doen, vind ik het fijn om mij in te zetten voor de Participatieraad. Ik wil graag meedenken om gestalte te geven aan het scheppen van optimale condities voor zaken die de inwoners van Heerenveen aangaan.

 

Edwin Hoekstra – secretaris/penningmeester

Graag wil ik ondersteuning bieden aan het afstemmen van het sociaal beleid van de gemeente Heerenveen op de behoeften van haar inwoners. Ook hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijk maken van de voorzieningen voor de doelgroep. Veel inwoners die ondersteuning nodig hebben van de gemeente vinden het moeilijk om de weg naar de gemeente te vinden, of weten niet welke ondersteuning ze kunnen verwachten. Voor de gemeente is het vaak lastig om het aanbod goed af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Ik hoop in de participatieraad zowel de inwoners als de gemeente te kunnen ondersteunen in bij zowel deze afstemming van het aanbod bij de vraag, als bij die vindbaarheid van voorzieningen.

 

Jelle Roorda

Wij wonen al vele jaren met plezier in het mooie dorp Akkrum. Ik ben van origine maatschappelijk werker van beroep en heb diverse taken en functies bij de reclassering in    Groningen en Leeuwarden vervuld. Ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen heb ik dit werk eerder moeten opgeven dan de bedoeling was. Daarnaast ben ik vele jaren maatschappelijk en bestuurlijk actief, nu in onder meer cultuur, sport en de zorg. Ik voel mij sterk betrokken bij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, in het bijzonder bij zieken en gehandicapten. Via de Participatieraad wil ik mij graag inzetten om ook deze inwoners van de gemeente, zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

 

 

Jolanda Jorna

Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. Met mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht.

Met de kennis van de leden van de Participatieraad en de informatie die we verzamelen kunnen we waardevolle adviezen geven. Ik ben zeer gemotiveerd daar mijn bijdrage aan te leveren.

 

 

Gosse Spiekhout

 

Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, ​en de mensen daarin. Hoop en wil mij er voor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient daarbij uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Ben actief binnen de kerk op diverse fronten, politiek geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting IN MOAIE DEI zet ik mij met vele anderen in voor hen die dat nodig hebben.

Via de Participatieraad  kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden en te verstevigen.

 

Hans Kingma

Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4 jaar heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging.

 

Nico Smits

Sinds 1997 woon ik in Heerenveen. Na een periode van 10 jaar buiten Friesland te hebben gewoond vanwege mijn Hbo-opleiding in Kampen en werkzame periode in Gouda. Ik wilde graag in Heerenveen wonen omdat het qua verbindingen veel mogelijkheden geeft, zoals per trein naar het centrum in Nederland of naar familie in Leeuwarden. Ik leef met een visuele beperking wat mij tot ervaringsdeskundige maakt. Vanuit mijn dagelijkse leefsituatie kan ik me goed verplaatsen in mensen die zijn aangewezen op voorzieningen en mensen die leven in een uitkeringssituatie. In mijn dagelijks leven ben ik lid van diverse cliëntenraden zoals Thuiszorg De Friese Wouden en UWV cliëntenraad Noord. Zo ben en blijf ik op de hoogte van datgene dat leeft bij mensen die leven in een kwetsbare situatie. Mijn hobby’s zijn tandemfietsen en vele kranten lezen.

 

Iety Hullegie

Sinds 1986 woon ik in de mooie provincie Friesland. Mijn naam is Iety Hullegie. Ik ben 67 jaar. In mijn werkzame leven heb ik allerlei functies uitgeoefend in de gezondheidszorg. Onze provincie en met name de gemeente Heerenveen is een fijne woonplek, met goede voorzieningen. De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt als casemanager in de zorg voor ouderen en dan met name voor de mensen met geheugenproblemen. Het is een werkgebied waarbinnen ik veel expertise heb verworven.  Ik vind het van belang om via de Participatieraad een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het is moedig van de gemeente Heerenveen dat zij probeert de inwoners een expliciete stem te geven in de beleidsvraagstukken.

 

 

Hans Janssen

52 jaar geleden ben ik als Hans Janssen geboren in Deventer. Op mijn 18e ben ik gaan studeren in Bolsward en sindsdien aan Friesland blijven hangen. Vanaf 1996 woon ik met heel veel plezier in Heerenveen. In het dagelijks leven ben ik Export manager, de laatste jaren in de zuivelindustrie. Alhoewel mijn werk niet direct gerelateerd is aan de onderwerpen van de Participatieraad hebben deze privé zeker mijn interesse. Vooral alles wat met jeugd te maken heeft, heeft mijn warme belangstelling. Ik hoop met een frisse blik bij te kunnen dragen aan goede adviezen van de Participatieraad en op die manier mee te helpen aan het maken van Heerenveen tot een prima leef plek.

 

 

Marian Veldman-Otter

Mijn naam is Marian Veldman-Otter, opgegroeid in Drachten, waar ik ook mijn opleiding Pabo heb gedaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs ben ik een andere weg ingeslagen en heb op het CIOS- specialisatie Sport gedaan en ben daarna in de topsport terechtgekomen. Na vele verhuizingen zijn we in 2000 in Heerenveen komen wonen. Dit had te maken met ons werk. Ik ben begonnen als specialist en later algemeen docent op het CIOS. De laatste jaren van mijn werkzaam leven heb ik als studieloopbaan begeleider en topsportcoördinator gefungeerd. Hierin heb ik vele jongeren en topsporters begeleid en geadviseerd een goede keuze te maken voor hun loopbaan. Ik zou mij binnen de Participatieraad dan ook willen inzetten voor jongeren en ouderbeleid.

 

 

Ineke van Dam

Ik ben geen lid van de Participatieraad, maar ambtelijk secretaris. In die hoedanigheid ondersteun ik de leden bij hun werkzaamheden vanuit de gemeente Heerenveen.