Even voorstellen

De Participatieraad bestaat uit 15 leden, zij stellen zich graag aan u voor.

Baukje Elzinga-Luinenburg – voorzitter

Sinds 2013 woon ik in Heerenveen en ben al lange tijd betrokken als vrijwilliger in het rijdersbuffet en dopingcontrole in Thialf bij (inter-)nationale schaatswedstrijden. Daarnaast ben ik contactpersoon van de Protestantse Gemeente Heerenveen. In augustus 2020 ben ik na jaren in het onderwijs werkzaam geweest te zijn, eerst als leerkracht en daarna als directeur,  met pensioen gegaan. Aangezien ik een brede interesse heb, mij maatschappelijk zeer betrokken voel, vitaal ben en zin heb om nieuwe ervaringen op te doen, vind ik het fijn om mij in te zetten voor de Participatieraad. Ik wil graag meedenken om gestalte te geven aan het scheppen van optimale condities voor zaken die de inwoners van Heerenveen aangaan.

Edwin Hoekstra – secretaris/penningmeester

Graag wil ik ondersteuning bieden aan het afstemmen van het sociaal beleid van de gemeente Heerenveen op de behoeften van haar inwoners. Ook hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijk maken van de voorzieningen voor de doelgroep. Veel inwoners die ondersteuning nodig hebben van de gemeente vinden het moeilijk om de weg naar de gemeente te vinden, of weten niet welke ondersteuning ze kunnen verwachten. Voor de gemeente is het vaak lastig om het aanbod goed af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Ik hoop in de Participatieraad zowel de inwoners als de gemeente te kunnen ondersteunen in bij zowel deze afstemming van het aanbod bij de vraag, als bij die vindbaarheid van voorzieningen.

Hans Kingma  – interim vicevoorzitter

Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4 jaar heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging.

Jelle Roorda

Wij wonen al vele jaren met plezier in het mooie dorp Akkrum. Ik ben van origine maatschappelijk werker van beroep en heb diverse taken en functies bij de reclassering in    Groningen en Leeuwarden vervuld. Ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen heb ik dit werk eerder moeten opgeven dan de bedoeling was. Daarnaast ben ik vele jaren maatschappelijk en bestuurlijk actief, nu in onder meer cultuur, sport en de zorg. Ik voel mij sterk betrokken bij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, in het bijzonder bij zieken en gehandicapten. Via de Participatieraad wil ik mij graag inzetten om ook deze inwoners van de gemeente, zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Jolanda Jorna

Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. Met mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht.

Met de kennis van de leden van de Participatieraad en de informatie die we verzamelen kunnen we waardevolle adviezen geven. Ik ben zeer gemotiveerd daar mijn bijdrage aan te leveren.

Gosse Spiekhout

Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, ​en de mensen daarin. Hoop en wil mij er voor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient daarbij uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Ben actief binnen de kerk op diverse fronten, politiek geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting IN MOAIE DEI zet ik mij met vele anderen in voor hen die dat nodig hebben. Via de Participatieraad  kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden en te verstevigen.

Nico Smits

Sinds 1997 woon ik in Heerenveen. Na een periode van 10 jaar buiten Friesland te hebben gewoond vanwege mijn Hbo-opleiding in Kampen en werkzame periode in Gouda. Ik wilde graag in Heerenveen wonen omdat het qua verbindingen veel mogelijkheden geeft, zoals per trein naar het centrum in Nederland of naar familie in Leeuwarden. Ik leef met een visuele beperking wat mij tot ervaringsdeskundige maakt. Vanuit mijn dagelijkse leefsituatie kan ik me goed verplaatsen in mensen die zijn aangewezen op voorzieningen en mensen die leven in een uitkeringssituatie. In mijn dagelijks leven ben ik lid van diverse cliëntenraden zoals Thuiszorg De Friese Wouden en UWV cliëntenraad Noord. Zo ben en blijf ik op de hoogte van datgene dat leeft bij mensen die leven in een kwetsbare situatie. Mijn hobby’s zijn tandemfietsen en vele kranten lezen.

Iety Hullegie

Sinds 1986 woon ik in de mooie provincie Friesland. Mijn naam is Iety Hullegie en ik zit sinds september 2020 in de Participatieraad. In mijn werkzame leven heb ik allerlei functies uitgeoefend in de gezondheidszorg. Onze provincie en met name de gemeente Heerenveen is een fijne woonplek, met goede voorzieningen. De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt als casemanager in de zorg voor ouderen en dan met name voor de mensen met geheugenproblemen. Het is een werkgebied waarbinnen ik veel expertise heb verworven.  Ik vind het van belang om via de Participatieraad een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het is moedig van de gemeente Heerenveen dat zij probeert de inwoners een expliciete stem te geven in de beleidsvraagstukken.

Hans Janssen

52 jaar geleden ben ik als Hans Janssen geboren in Deventer. Op mijn 18e ben ik gaan studeren in Bolsward en sindsdien aan Friesland blijven hangen. Vanaf 1996 woon ik met heel veel plezier in Heerenveen. In het dagelijks leven ben ik Export manager, de laatste jaren in de zuivelindustrie. Alhoewel mijn werk niet direct gerelateerd is aan de onderwerpen van de Participatieraad hebben deze privé zeker mijn interesse. Vooral alles wat met jeugd te maken heeft, heeft mijn warme belangstelling. Ik hoop met een frisse blik bij te kunnen dragen aan goede adviezen van de Participatieraad en op die manier mee te helpen aan het maken van Heerenveen tot een prima leef plek.

Marian Veldman-Otter

Mijn naam is Marian Veldman-Otter, opgegroeid in Drachten, waar ik ook mijn opleiding Pabo heb gedaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs ben ik een andere weg ingeslagen en heb op het CIOS- specialisatie Sport gedaan en ben daarna in de topsport terechtgekomen. Na vele verhuizingen zijn we in 2000 in Heerenveen komen wonen. Dit had te maken met ons werk. Ik ben begonnen als specialist en later algemeen docent op het CIOS. De laatste jaren van mijn werkzaam leven heb ik als studieloopbaan begeleider en topsportcoördinator gefungeerd. Hierin heb ik vele jongeren en topsporters begeleid en geadviseerd een goede keuze te maken voor hun loopbaan. Ik zou mij binnen de Participatieraad dan ook willen inzetten voor jongeren en ouderbeleid.

Jolanda Lampers

Mijn naam is Jolanda Lampers, 42 jaar en sinds 2002 woonachtig in Heerenveen. Na de opleiding MTRO te hebben gevolgd ben ik uiteindelijk beland bij een incasso bureau. Door dit werk ben ik in een hele andere wereld terechtgekomen en ben ik weer de studie banken ingedoken. Inmiddels ben ik werkzaam als budgetcoach en junior assistent-bewindvoerder en begeleid ik personen die moeite hebben om te budgetteren. Naast het werk ben ik ook moeder en extra moeder van in totaal 3 opgroeiende meiden. Door mij in te zetten voor de Participatieraad hoop ik zo mijn steentje bij te kunnen dragen.

Gerrit Nutters

Ik ben in 1962 geboren in Heerenveen. Mede door mijn ruime ervaring als zelfstandig ondernemer gaan zaken als organiseren, plannen en presenteren mij goed af. Zowel in werk als privé ben ik gemotiveerd en hulpvaardig. Door de opleiding ervaringsdeskundige in generatie armoede en sociale uitsluiting wil ik door mijn (levens)ervaring mij nu graag inzetten als ervaring werker. Via mijn lidmaatschap van de Participatieraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een betere leefwereld en leefbaarheid voor de inwoners van deze mooie gemeente.

Remmelt Pit

Ik woon sinds 2011 in Heerenveen. Maar door vrienden en familie ken ik het dorp al bijna 50 jaar. Ik heb in verschillende plaatsen in Fryslân gewoond en ben ook echt een geboren en getogen Fries. In Heerenveen voel ik mij helemaal thuis. Ik ben werkzaam in de beveiligingstechniek als bedrijfsleider en dat blijf ik voorlopig ook nog wel doen maar volgend jaar ga ik minder werken en heb daarom meer tijd om mij ook in te zetten voor onze Gemeenschap om op maatschappelijk vlak de omstandigheden voor, met name de minder bedeelde burgers, beter te maken. Ik ben altijd wel betrokken geweest als vrijwillig bestuurder bij diverse verenigingen, maar dit is voor mij nieuw. Ik heb er zin in!

Rinnie van der Mei

Sinds 2011 woon ik met mijn partner in Oranjewoud. Daarvoor woonde ik in de buurgemeente Weststellingwerf. Bij deze gemeente heb ik ook heel lang gewerkt. In 2024 ga ik met pensioen en dan wil ik graag door middel van lidmaatschap van de Participatieraad mijn werkervaring inzetten. Tijdens mijn werk heb ik ervaren dat gemeenten heel goed hun best doen om wat te betekenen voor de inwoners op het gebied Jeugdzorg, WMO en Participatie. Of dit ook altijd zo wordt ervaren door de doelgroepen is de vraag. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk heldere taal gebuikt wordt. Dan kan het gemeentelijke beleid ook door iedereen begrepen worden. Ik ben blij dat ik met mijn lidmaatschap van de Participatieraad een steentje kan bijdragen aan het zo goed mogelijk inzetten van de middelen voor het sociaal domein.

Trijntje Haven

Ik ben opgegroeid in een maatschappelijk zeer betrokken gezin, mijn ouders waren erg actief op dat gebied. Na mijn kweekschoolopleiding heb ik op vele gebieden werkzaamheden verricht. In het onderwijs, waar ik gestart ben op de in 1967 nieuw geopende basisschool “de Commanderije” op de Akkers. De jaren er na ben ik op verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente Heerenveen werkzaam geweest. Hierdoor had ik veel contact met jongeren en hun ouders. Uit de vele gesprekken die ik met hen had ontdekte ik dat je met een luisterend oor en aandacht veel voor hen kon betekenen. Daarnaast heb ik les gegeven aan de NHL, bij de onderwijs specialisatie  opleidingen. Vanaf 2010 heb ik als ZZP’er gewerkt binnen mijn eigen bedrijf, voor kinderen met leerproblemen. Dyslexie is mijn specialiteit.

Het lijkt me erg mooi mee te mogen denken binnen de Participatieraad en met mijn ervaring en kennis een goede bijdrage te kunnen leveren aan het werk binnen deze raad. Mijn interesse ligt vooral bij jongeren en ouderen, speciaal bij mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Ineke van Dam

Ik ben geen lid van de Participatieraad, maar ambtelijk secretaris. In die hoedanigheid ondersteun ik de leden bij hun werkzaamheden vanuit de gemeente Heerenveen.