Even voorstellen

De Participatieraad bestaat uit 15 leden, zij stellen zich graag aan u voor.

De voorzittersfunctie is sinds 1 juli vacant 

Edwin Hoekstra, secretaris/penningmeester

Graag wil ik ondersteuning bieden aan het afstemmen van het sociaal beleid van de gemeente Heerenveen op de behoeften van haar inwoners. Ook hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijk maken van de voorzieningen voor de doelgroep.

Veel inwoners die ondersteuning nodig hebben van de gemeente vinden het moeilijk om de weg naar de gemeente te vinden, of weten niet welke ondersteuning ze kunnen verwachten. Voor de gemeente is het vaak lastig om het aanbod goed af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Ik hoop in de participatieraad zowel de inwoners als de gemeente te kunnen ondersteunen in bij zowel deze afstemming van het aanbod bij de vraag, als bij die vindbaarheid van voorzieningen.

Renie Plantinga, vicevoorzitter

Met een kleine onderbreking van 5 jaar ben ik altijd woonachtig geweest in de gemeente Heerenveen. Geboren en getogen in het dorp De Knipe en nu alweer vele jaren woonachtig in Heerenveen. Ik ben werkzaam als fysiotherapeut in mijn eigen praktijk, Fysiotherapie Renie Plantinga.

Door mijn werk en vrijwilligerswerk o.a. voor het KWF en Humanitas, ontmoet ik veel mensen. Ik hoor dan regelmatig hoe mensen soms door trieste en vervelende omstandigheden zichzelf niet meer goed kunnen redden. Dit heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven, de zelfredzaamheid neemt af en ook de sociale activiteiten worden vaak (noodgedwongen) minder. Daarom zet ik mij graag in voor deze groep. Iedereen moet immers op zijn eigen manier en met zijn eigen mogelijkheden mee kunnen (blijven) doen. Ik ben daarom zeer gemotiveerd om samen met de andere Participatieraadsleden een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een goed en gedegen advies.

 

Jelle Roorda

Wij wonen al vele jaren met plezier in het mooie dorp Akkrum. Ik ben van origine maatschappelijk werker van beroep en heb diverse taken en functies bij de reclassering in Groningen en Leeuwarden vervuld. Ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen heb ik dit werk eerder moeten opgeven dan de bedoeling was. Daarnaast ben ik vele jaren maatschappelijk en bestuurlijk actief, nu in onder meer cultuur, sport en de zorg.

Ik voel mij sterk betrokken bij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, in het bijzonder bij zieken en gehandicapten. Via de Participatieraad wil ik mij graag inzetten om ook deze inwoners van de gemeente, zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Jolanda Jorna

Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. Met mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht.

Met de kennis van de leden van de Participatieraad en de informatie die we verzamelen kunnen we waardevolle adviezen geven. Ik ben zeer gemotiveerd daar mijn bijdrage aan te leveren.

Gosse Spiekhout

 

Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, ​en de mensen daarin. Hoop en wil mij er voor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient daarbij uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Ben actief binnen de kerk op diverse fronten, politiek geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting IN MOAIE DEI zet ik mij met vele anderen in voor hen die dat nodig hebben.

Via de participatieraad  kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden en te verstevigen.

 

Johannes Wassenaar

Sinds 1972 woon ik in de gemeente Heerenveen. Na Heerenveen, Langezwaag en Luinjeberd woon ik nu in Bontebok. Tot 2012 heb ik in het onderwijs gewerkt. Na twee plaatselijk belang besturen zit ik nu in de beheercommissie van ons dorpshuis in Bontebok.

Nu, in 2018 , ga ik dus ook meedoen / meedenken in de Participatieraad. Participeren, zeker als je gepensioneerd bent, lijkt me van groot belang.

Heb er zin in!

 

Hans Kingma

 

Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4 jaar  heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging.

Nico Smits

Sinds 1997 woon ik in Heerenveen. Na een periode van 10 jaar buiten Friesland te hebben gewoond vanwege mijn Hbo-opleiding in Kampen en werkzame periode in Gouda. Ik wilde graag in Heerenveen wonen omdat het qua verbindingen veel mogelijkheden geeft, zoals per trein naar het centrum in Nederland of naar familie in Leeuwarden. Ik leef met een visuele beperking wat mij tot ervaringsdeskundige maakt. Vanuit mijn dagelijkse leefsituatie kan ik me goed verplaatsen in mensen die zijn aangewezen op voorzieningen en mensen die leven in een uitkeringssituatie. In mijn dagelijks leven ben ik lid van diverse cliëntenraden zoals Thuiszorg De Friese Wouden en UWV cliëntenraad Noord. Zo ben en blijf ik op de hoogte van datgene dat leeft bij mensen die leven in een kwetsbare situatie. Mijn hobby’s zijn tandemfietsen en vele kranten lezen.

Baukje Elzinga-Luinenburg

Sinds 2013 woon ik in Heerenveen en ben al lange tijd betrokken als vrijwilliger in het rijdersbuffet en dopingcontrole in Thialf bij (inter-)nationale schaatswedstrijden. Daarnaast ben ik contactpersoon van de Protestantse Gemeente Heerenveen. In augustus 2020 ben ik na jaren in het onderwijs werkzaam geweest te zijn, eerst als leerkracht en daarna als directeur,  met pensioen gegaan. Aangezien ik een brede interesse heb, mij maatschappelijk zeer betrokken voel, vitaal ben en zin heb om nieuwe ervaringen op te doen, vind ik het fijn om mij in te zetten voor de Participatieraad. Ik wil graag meedenken om gestalte te geven aan het scheppen van optimale condities voor zaken die de inwoners van Heerenveen aangaan.

Iety Hullegie

 

Sinds 1986 woon ik in de mooie provincie Friesland. Mijn naam is Iety Hullegie. Ik ben 67 jaar. In mijn werkzame leven heb ik allerlei functies uitgeoefend in de gezondheidszorg. Onze provincie en met name de gemeente Heerenveen is een fijne woonplek, met goede voorzieningen. De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt als casemanager in de zorg voor ouderen en dan met name voor de mensen met geheugenproblemen. Het is een werkgebied waarbinnen ik veel expertise heb verworven.  Ik vind het van belang om via de Participatieraad een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het is moedig van de gemeente Heerenveen dat zij probeert de inwoners een expliciete stem te geven in de beleidsvraagstukken.

Marjon Voorzanger

Ik ben Marjon Voorzanger en ik woon al heel lang in het prachtige Katlijk samen met mijn man en aanvankelijk met onze vier dochters, allen uitgevlogen. Ik heb tijdens mijn werkzame leven altijd bij één of ander vorm van onderwijs gewerkt. Ik ben begonnen in het basisonderwijs maar al spoedig heb ik dat verruild voor onderwijs aan laaggeletterden volwassenen en Nt2-onderwijs. Uiteindelijk heeft het onderwijs en het maatschappelijk welzijn van laagopgeleide mensen met een niet Nederlandse achtergrond mijn interesse gehouden. Ongeveer 5 jaar geleden ben ik met werken gestopt en ben ik vrijwilliger geworden bij Vluchtelingenwerk. Zowel tijdens mijn werk als met mijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk streef ik er altijd naar om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en ze optimaal gebruik te laten maken van wat onze maatschappij te bieden heeft. Helaas is de maatschappij voor nogal wat mensen te moeilijk en lopen ze telkens weer tegen barrières aan. Ik hoop, door mijn steentje bij te dragen in de Participatieraad, de drempels voor wat mensen te kunnen verlagen.

Ankie Speel-Bakker

Mijn naam is Ankie Speel-Bakker. Ik woon in Heerenveen samen met mijn man en 2 kinderen. De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt in de accountancy, in de thuiszorg en in de verzekeringen. Daarnaast werk ik al meer dan 15 jaar als ondernemer. Mensen verder helpen is mijn rode draad, heb ik gemerkt. Hoe? Door klantvriendelijk te zijn en te luisteren met empathie. En pas daarna mee te denken in oplossingen. Mark Twain, een Amerikaans schrijver, zei: “Vriendelijkheid is de krachtigste taal op aarde, die doven kunnen horen en blinden kunnen zien.” Goed luisteren naar wat echt belangrijk is voor iemand. Het klinkt zo simpel, maar dat is het niet. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor de bewoners van de gemeente Heerenveen. Door te proberen die kleine helpende hand te bieden. Altijd samen. Op een toegankelijke manier, dicht bij de mensen. Hoe mooi is dat?

Hans Janssen

52 jaar geleden ben ik als Hans Janssen geboren in Deventer. Op mijn 18e ben ik gaan studeren in Bolsward en sindsdien aan Friesland blijven hangen. Vanaf 1996 woon ik met heel veel plezier in Heerenveen. In het dagelijks leven ben ik Export manager, de laatste jaren in de zuivelindustrie. Alhoewel mijn werk niet direct gerelateerd is aan de onderwerpen van de Participatieraad hebben deze privé zeker mijn interesse. Vooral alles wat met jeugd te maken heeft, heeft mijn warme belangstelling. Ik hoop met een frisse blik bij te kunnen dragen aan goede adviezen van de Participatieraad en op die manier mee te helpen aan het maken van Heerenveen tot een prima leef plek.

Ineke van Dam

Ik ben geen lid van de Participatieraad, maar ambtelijk secretaris. In die hoedanigheid ondersteun ik de leden bij hun werkzaamheden vanuit de gemeente Heerenveen.