Even voorstellen

De Participatieraad bestaat momenteel uit 14 leden. De leden stellen zich graag aan u voor.

Willy Dommerholt, voorzitter

Graag zet ik mij in om de inwoners en vooral de gebruikers van sociale voorzieningen een actieve bijdrage te laten leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het sociale en maatschappelijke ondersteuningsbeleid in onze gemeente. Zeker in deze tijd waarin de gemeente veel nieuwe sociale taken heeft en hiervoor soms minder geld beschikbaar is. Met samen de schouders er onder is er best wat te bereiken. Ik woon in Bontebok en geniet van mijn pensioen. Ik heb vele jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt (o.a. directeur/bestuurder van De Noorderbrug). Ook ben ik politiek actief geweest (o.a. gemeenteraadslid).

Dick Kleinhesselink, secretaris en penningmeester

Sinds 1985 woon ik met mijn gezin in Heerenveen (Greiden) en ik ben in maart 2012 65 jaar geworden. Ik ben mijn werkzame leven begonnen als bouwkundige, en na mijn overstap naar kerkelijk ontwikkelingswerk en een verblijf van 5,5 jaar in Pakistan, en daarna nog weer een civiele baan in Heerenveen, geëindigd als part-time buitenlandprogramma medewerker bij Kerk-in-Actie (= de hulporganisatie van de PKN). Daarnaast ben ik bestuurlijk actief (en ook geweest) in verschillende besturen, raden en kerkelijk-sociaal maatschappelijke commissies o.a. in het Aanloophuis. Ik ben actief kerklid binnen de plaatselijke protestantse gemeente. Mijn hobby’s zijn klussen, tuinieren en wandelen/lopen. Ik ben nu in de Participatieraad in mijn 2e termijn, en zie hoe belangrijk het is om ook lokaal maatschappelijk actief te blijven en om mijn ervaringen en kennis in te zetten voor de samenleving.

 

Renie Plantinga, vicevoorzitter

In januari 2014 ben ik lid geworden van de Participatieraad. Met een kleine onderbreking van 4 jaar ben ik altijd woonachtig geweest in de gemeente Heerenveen. Ik ben werkzaam geweest als fysiotherapeut en nu heb ik een eigen coaching&trainingsbedrijf. Door mijn werkzaamheden en mijn vrijwilligerswerk, voor onder andere KWF Kankerbestrijding en Humanitas, heb ik gezien wat het met je doet als je niet altijd meer in staat bent om voor jezelf op te komen. Mijn drijfveer is dat er voor iedereen in deze gemeente een plaats is om te kunnen participeren in deze snel veranderende maatschappij. Iedereen verdient het om op zijn eigen manier en met zijn eigen mogelijkheden richting te kunnen geven aan zijn leven.

Sophia Cuperus

Sinds 2002 woon ik in Heerenveen, maar ik ben in Sneek opgegroeid. Na ruim 20 jaar als opticien werkzaam te zijn geweest ben ik nu zorgverlener van mijn jongste dochter. Naast mijn werkzaamheden voor de Participatieraad, zit ik in de Medezeggenschapsraad van de Piet Bakkerschool in Sneek. Tevens organiseer ik uitstapjes en bezigheden voor Stichting Elf (logeer-en expertisecentrum Friesland) in Eernewoude.

Voorheen heb ik vrijwilligerswerk bij de Barones gedaan en heb ik in de Ouderraad van de Duisterhoutschool gezeten.

Johan Mintjes

Ik ben geboren en getogen in Weststellingwerf, maar woon inmiddels al bijna 40 jaar in Heerenveen. Mijn achtergrond ligt in het bankwezen, waar ik ruim 42 jaar werkzaam ben geweest in diverse functies. Na mijn VUT heb ik me bezig gehouden met tal van vrijwilligers- en bestuursactiviteiten. Nu zet ik me voor de Participatieraad graag in om Heerenveen nog leefbaarder te maken, op economisch en sociaal gebied. Deels vanuit mijn financiële achtergrond en deels ook vanuit mijn geloof ‘het Apostolisch Genootschap’, waarbij ik wil werken aan een menswaardige wereld.

Cobie Aandewiel-Van Beelen

Ik vind het belangrijk om mee te denken over en kritisch te kijken naar de manier waarop de gemeente de grote veranderingen op het gebied van sociale wetgeving gaat invoeren. Het is boeiend en inspirerend om me met deze nieuwe zaken bezig te houden. Na mijn werk als docent verpleegkunde, is dit een uitdaging om me op deze manier in te zetten voor de mensen om mij heen.

 

 

 

Eelco Sixma

Ik ben al weer dertien jaar woonachtig in het prachtige dorp Akkrum dat sinds januari 2014 onderdeel is van de gemeente Heerenveen. Als vertegenwoordiger van dit buitengebied, deze verrijking van de gemeente, is het een uitdaging om mee te denken in beleid en vooral de uitvoering van de nieuwe taken die de gemeente vanuit de veranderende zorg-wetgeving heeft. Kwaliteit in zorgvuldige aandacht en respect voor ieders eigenheid en vermogen zijn voor mij belangrijke meetpunten. Ook nadrukkelijk aandacht voor versterking van leefomgeving en gemeenschap vind ik belangrijk. Mijn opleiding en werk-/vrijwilligerservaring zit in de sociaal pedagogische sector: speciaal onderwijs, sociaal cultureel- en opbouwwerk, beroepsonderwijs, gehandicaptenzorg en ouderenwerk. Getrouwd met Hennie en gelukkig met kanjers van kinderen en elf kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn theater activiteiten (bestuurslid van Akkrumer dream theater), schilderen en musiceren.

Jelle Roorda

Wij wonen al vele jaren met plezier in het mooie dorp Akkrum. Ik ben van origine maatschappelijk werker van beroep en heb diverse taken en functies bij de reclassering in Groningen en Leeuwarden vervuld. Ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen heb ik dit werk eerder moeten opgeven dan de bedoeling was. Daarnaast ben ik vele jaren maatschappelijk en bestuurlijk actief, nu in onder meer cultuur, sport en de zorg. Ik voel mij sterk betrokken bij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, in het bijzonder bij zieken en gehandicapten. Via de Participatieraad wil ik mij graag inzetten om ook deze inwoners van de gemeente, zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Jolanda Jorna

Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. Met mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht. Met de kennis van de leden van de Participatieraad en de informatie die we verzamelen kunnen we waardevolle adviezen geven. Ik ben zeer gemotiveerd daar mijn bijdrage aan te leveren.

Gosse Spiekhout

Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, ​en de mensen daarin. Hoop en wil mij er voor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient daarbij uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Ben actief binnen de kerk op diverse fronten, politiek geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting IN MOAIE DEI zet ik mij met vele anderen in voor hen die dat nodig hebben. Via de participatieraad  kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden en te verstevigen.

 

 

 

Johannes Wassenaar

Sinds 1972 woon ik in de gemeente Heerenveen. Na Heerenveen, Langezwaag en Luinjeberd woon ik nu in Bontebok.  Tot 2012 heb ik in het onderwijs gewerkt. Na twee plaatselijk belang besturen zit ik nu in de beheercommissie van ons dorpshuis in Bontebok.

Nu, in 2018 , ga ik dus ook meedoen / meedenken in de Participatieraad. Participeren, zeker als je gepensioneerd bent, lijkt me van groot belang. Heb er zin in!

 

 

 

Alletta Gussinklo

Meedenken is meedoen

Nét met pensioen en zoekend naar een zinvolle tijdsbesteding.

Met professionele werkervaringen in het sociale domein in verschillende functies en met ervaringen in vrijwilligers- en mantelzorgwerk, wil ik graag een maatschappelijke bijdrage leveren en betrokken blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral bij ontwikkelingen die belangrijk zijn voor mensen voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend en soms moeilijk is en die een beroep moeten doen op ondersteuning binnen het sociale domein.De nadere invulling en verdere ontwikkeling van de grote decentralisaties naar de gemeente is in volle gang. Er wordt gewerkt aan verbeteringen en aan nieuwe initiatieven, innovaties.

In dit ontwikkelingsproces is voor hulpvragers toegankelijkheid, klantgerichtheid, zo weinig mogelijk bureaucratie en snelle, adequate beantwoording van ondersteuningsvragen van groot belang.

Hieraan wil ik graag een (indirecte) bijdrage leveren, waarbij het voor mij een uitdaging is ervaringssignalen van hulpvragers, burgers, organisaties en van professionals boven tafel te krijgen. Met als doel deze belangrijke signalen te gebruiken als input voor advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders door de participatieraad.

Een uitdaging!

 

Althea Browne

‘Geef energie de ruimte’

Deze woorden zag ik onlangs toen ik langs een pand van de gemeente Groningen reed. Ja, geef energie de ruimte. Kun je op verschillende  manieren opvatten. Ik vat het op als de energie die je hebt, niet alleen voor jezelf gebruiken maar om een bijdrage, hoe klein dan ook, te leveren aan de maatschappij.

Ik, gehuwd, moeder van twee volwassen zoons, hardloopster. Migratieachtergrond. Niet één keer maar twee keer. Eerst vanuit de Caraiben naar Groningen en toen naar Friesland. Wereldburger dus. Levensmotto “life long learning” in de praktijk gebracht door eerst een studie Engels daarna Rechtsgeleerdheid en voorlopig laatste studie de gerechtsdeurwaardersopleiding. Hiernaast heb ik allerlei cusussen gedaan en diverse bestuursfuncties bekleed.

Ik ben momemteel werkzaam als gerechtsdeurwaarder.

Een zeer boeiend beroep waardoor ik in aanraking kom met alle lagen van de bevolking. En keer op keer met de neus op het feit wordt gedrukt dat naast waar je wieg stond, door goed onderwijs een heleboel ellende kan worden voorkomen.

Er kunnen veel zaken beter. Redenen te over voor mij om via de Participatieraad actief te zijn.

 

Hans Kingma

Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4 jaar  heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging

 

Ineke van Dam

Ik ben geen lid van de Participatieraad, maar ambtelijk secretaris. In die hoedanigheid ondersteun ik de leden bij hun werkzaamheden vanuit de gemeente Heerenveen.