Vergadering 17 maart

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 17 februari 2022
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Conceptadvies Verordening Leerlingenvervoer
  7. Conceptadvies Wmo Preventieplan
  8. Ledenwerving
  9. Rondvraag
  10. Sluiting