Nieuwsberichten

72 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwsflits maart

Nieuwsflits maart (PDF 419 kB)
Nieuwe werkgroepenindeling
De leden hebben in de vergadering van 15 februari jl. is unaniem ingestemd met een nieuwe werkgroepindeling. Aanleiding hiervoor is mede gebaseerd op de uitkomsten van de teambuilding van 2 februari 2018. Doel is om de adviestaak beter te benutten. De uitgangspunten voor een slagvaardiger werkgroepenindeling zijn: de gemeente hanteert per doelgroep steeds meer de...
Vergadering 15 maart 2018
Agenda Opening en vaststelling agenda Conceptverslag en actiepuntenlijst 15 februari Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Voorbereiding contactbijeenkomst Concept Jaarverslag 2017 Rondvraag Sluiting  ...
Nieuwsflits februari
Wat is de Participatieraad De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet. De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenleving. De raad doet dit namens...
Vergadering 15 februari
                Agenda: Opening en vaststelling agenda Toelichting Monitor Sociaal Domein (mevr. M. Mulder) Conceptverslag en actiepuntenlijst 18 januari 2018 Ingekomen- en uitgaande stukken Mededelingen dagelijks Bestuur Mededelingen Werkgroepen Ongevraagd advies – Evaluatie beleid sociaal domein Voorstel nieuwe indeling werkgroepen Benoeming secretaris / penningmeester Rondvraag Sluiting...