Vergadering 20 juni-besloten tot 20.00 uur!

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. BESLOTEN BIJEENKOMST tot 20.00 uur
  1. toelichting concept kadernota sociaal domein
 3. Verslag en actiepuntenlijst 16 mei 2019
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Mededelingen van de wijkduo’s
 8. Voordracht nieuwe leden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting