Vergadering 20 december

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepuntenlijst 15 november
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen werkgroepen
 6. Mededelingen wijkduo’s
 7. Conceptadvies Privacyreglement
 8. Bijstelling planning Jaarverslag en Jaarplanning
 9. Monitor Sociaal domein
 10. Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting