Vergadering 18 november

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Presentatie Harald Brouwer – wijk-ggd’er
  3. Verslag en actiepunten lijst van 21 oktober 2021
  4. Ingekomen en uitgaande stukken
  5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  6. Mededelingen van de werkgroepen
  7. Conceptadvies Wet inburgering
  8. Vergaderdata 2022
  9. Rondvraag
  10. Sluiting