Vergadering 17 september

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Kennismaking strategisch beleidsadviseurs gemeente Heerenveen
 3. Stand van zaken preventie
 4. Verslag en actiepunten lijst van 18 juni 2020
 5. Ingekomen en uitgaande stukken
 6. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 7. Mededelingen van de werkgroepen
 8. Mededelingen van de wijkduo’s
 9. Advies Uitvoeringsprogramma Werk
 10. Gevraagd advies Wmo-vragenlijst
 11. Ongevraagd advies functioneren onafhankelijke cliënt ondersteuning
 12. Inrichting wijkduo’s
 13. Stand van zaken werving nieuwe leden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting