Vergadering 16 maart

Agenda 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepunten lijst van 16 februari
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Concept Jaarverslag 2022
 7. Werven nieuwe leden
 8. Agendapunt werkgroep Meedoen en Voorzieningen – vragen cliëntervaringsonderzoek
 9. Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting