Vergadering 16 februari

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie mevr. E. van Ligten – Regioplan integrale zorg Heerenveen
 3. Verslag en actiepunten lijst van 19 januari
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Conceptadvies Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang in kader van sociaal medische redenen
 8. Werven nieuwe leden – benoemen commissie
 9. Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting