Nieuwsflits februari

Wat is de Participatieraad

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet. De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar ambtenaren.

Nieuwsflits

Deze maandelijkse digitale nieuwsflits wordt toegezonden aan inwoners en maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het sociale domein in de gemeente Heerenveen. Wilt u deze nieuwsflits ook ontvangen? een mailtje aan participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast nieuwtjes en de uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad.

Openbare vergadering Participatieraad

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 15 februari uur in kamer 13 van het gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.

Werkbezoek Werkgroepen

Op 22 januari 2018 heeft een aantal leden van werkgroep Meedoen en Voorzieningen en Werkgroep Werk en Inkomen een gesprek gehad met Minke Graafsma, onafhankelijk voorzitter van de SW-raad van Caparis. Een aantal onderwerpen zijn besproken en de conclusie uit het gesprek is vooral dat deelnemers van het huidige Caparis in beeld moeten blijven bij de gemeente. Werk is en blijft een belangrijke pijler voor het participeren in de maatschappij. Rekening houden met de kwetsbaarheid van mensen blijft een aandachtspunt. Afgesproken is dat signalen vanuit de SW-raad via Johan Mintjes naar de Participatieraad worden doorgegeven.

Teambuilding 2018

Vrijdag 2 februari heeft de Participatieraad haar jaarlijkse teambuilding gehad. We waren te gast in de Lantearne in Akkrum. Aan de hand van vragen is er in kleine groepjes teruggeblikt op het afgelopen jaar.  Na afloop zijn de uitkomsten aan elkaar gepresenteerd. Hierna was er ruimte voor een speciaal intermezzo verzorgd door Eelco Sixma. Na de heerlijke lunch zijn er conclusies getrokken en afspraken gemaakt over het nieuwe jaar.   Op de foto ziet u op de achterste rij van links naar rechts  Johan Mintjes; Renie Plantinga; Dick Kleinhesselink; Eddie de Jong; Hessel Noordenbos; Willy Dommerholt; Jolanda Jorna, Eelco Sixma; Gosse Spiekhout en op de voorgrond Sophia Cuperus en Jelle Roorda. Wegens ziekte ontbreken Cobie Aandewiel en Hessel Noordenbos.

Omdat er in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn betekent dit dat er een nieuw college zal aantreden. In verband hiermee heeft de Participatieraad haar speerpunten voor het Jaarplan 2018 bepaald.

Ook is de werkgroepenindeling, de bezetting van de werkgroepen en de keuze van de nieuwe leden aan de orde geweest. De gemeente gaat steeds meer integraal werken en dat betekent dat de beleidsstukken niet meer zo duidelijk bij één werkgroep horen. In de volgende plenaire vergadering zal een conceptvoorstel worden gedaan voor een nieuwe werkgroepindeling.

We kunnen terugblikken op een boeiende en inspirerende dag!

Signaalkaart

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u om uw ervaringen met betrekking tot de dienstverlening bij het WIMO loket (Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning) met ons te delen. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen rechtstreekse (persoonlijke) terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op signaalkaart uw signaal in. Dat kan een klacht of nare ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom.

Website

Deze informatie is ook terug te vinden op onze website https://www.participatieraadheerenveen