Nieuwe werkgroepenindeling

De leden hebben in de vergadering van 15 februari jl. is unaniem ingestemd met een nieuwe werkgroepindeling. Aanleiding hiervoor is mede gebaseerd op de uitkomsten van de teambuilding van 2 februari 2018. Doel is om de adviestaak beter te benutten. De uitgangspunten voor een slagvaardiger werkgroepenindeling zijn:

  • de gemeente hanteert per doelgroep steeds meer de werkwijze van ketenbenadering (preventie-toegang-voorzieningen)
  • meer aandacht voor en signalen uit de woonservicezones
  • de bemensing van de werkgroepen worden iets flexibeler
  • meer gebruik maken van tijdelijke themagroepen
  • werkgroep opzet tijdig afstemmen/bijstellen met de beleidsagenda
  • werkbezoeken tussen de werkgroepen onderling blijven communiceren en niet onbelangrijk
  • de uitwisseling van informatie tijdens de plenaire vergaderingen blijft essentieel.

Er is gekozen voor vier nieuwe werkgroepen Jeugd; Ouderen; Meedoen en Voorzieningen en Werk en Inkomen. Daarnaast zijn de leden in duo’s verdeeld over de zes woonservicezones die de gemeente hanteert. Doel is om informatie uit de dorpen en wijken van de zones bij te houden en signalen op te halen. Het actief instellen en ook weer beĆ«indigen van tijdelijke themagroepen als bijvoorbeeld de beleidsagenda dit aangeeft is een onderdeel dat blijft behouden.