Vergadering 18 oktober 2018

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepuntenlijst 20 september 2018
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Mededelingen van de wijkduo’s
  7. Conceptadvies ‘Soarch foar thús’
  8. Overzicht nieuwsbrieven
  9. Rondvraag
  10. Sluiting