Pagina’s

Werkgroepen en Wijkduo’s
Dagelijks bestuur Willy Dommerholt (voorzitter) Renie Plantinga (vicevoorzitter) Edwin Hoekstra (secretaris/penningmeester) Werkgroep Jeugd Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz Leden: Cobie Aandewiel (contactpersoon) Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo Leden: Johannes Wassenaar (contactpersoon) Johan Mintjes Jelle Roorda Sophia Cuperus Nico Smits...
Archief
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet; de Jeugdwet en het Leerlingenvervoer. Welke adviezen dat zijn, leest u hier. U vindt hier adviezen van 2015 en 2014. Adviezen uit 2016 en 2017 leest u hier. Adviezen...
Werkwijze – jaarverslag – jaarplan
Werkwijze en jaarverslag Het zijn vele terreinen waarover de Participatieraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert. Differentiatie en specialisatie is gewenst en daarom is de Participatieraad verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een...
Signaalkaart
Bent u niet tevreden of juist erg tevreden, laat het ons weten! Meedenken is Meedoen: De Participatieraad is een objectief en onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Heerenveen. Wij brengen gevraagd en ongevraagde adviezen uit op de terreinen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet (Pw) en het...