Pagina’s

Contactgegevens
Participatieraad Ambtelijk secretaris: Ineke van Dam Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN telefoonnummer: 0513-617565 e-mail: participatieraad@heerenveen.nl Meer weten over de leden? Ze stellen zich graag aan u voor!...
Werkgroepen en indeling Woonservicezones gemeente
Dagelijks bestuur Marianne de Wilde – voorzitter Baukje Elzinga      – vicevoorzitter Edwin Hoekstra     – secretaris/penningmeester Werkgroep Jeugd Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz Baukje Elzinga (contactpersoon) Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Hans Kingma Hans Janssen Froukje Bekius Werkgroep Ouderen Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo Iety Hullegie (contactpersoon) Jelle...
Archief
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet; de Jeugdwet en het Leerlingenvervoer. Welke adviezen dat zijn, leest u hier. U vindt hier de adviezen van 2014 toto en met 2018. Adviezen ouder dan 2014 kunt u...
Jaarplan – Jaarverslag – Werkwijze Participatieraad
Werkwijze en jaarverslag Het zijn vele terreinen waarover de Participatieraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert. Differentiatie en specialisatie is gewenst en daarom is de Participatieraad verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een...